Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

Ügyleírás: A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 3. és 6. számú mellékletében meghatározott termékkörök értékesítése.
Kérelem benyújtásának módja:

őstermelő és kistermelő esetében a kérelmet papír alapon is lehetséges benyújtani, ebben az esetben az eljárás díját illetékbélyeg formájában kell leróni.

Gazdálkodó szervezeteknek (egyes jogi személyek vállalata és egyéni vállalkozók) elektronikus formában kell benyújtani (ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL - https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses)

Lépések:

 • Bejelentkezés
 • Tata település kiválasztása
 • Ügyindítás
 • Eljárás módja kiválasztása
 • Ágazat kiválasztása (ipar-kereskedelem)
 • Ügytípus kiválasztása (üzleti tevékenység)
 • Űrlap keresés elindítása
 • Megfelelő űrlap kiválasztása (online kitöltés)
  • bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
 • Bejelentés tárgya kiválasztani
  • új bejelentés
   VAGY
  • változás bejelentése
   VAGY
  • megszüntetés bejelentése

Az eljárás illetékét a benyújtást megelőzően a Tata Város Önkormányzat Takarékbanknál vezetett 50440016-10028643 számú számlaszámra kell elutalni.

Szükséges mellékletek/okiratok:

A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas       másolatban -az eredeti bemutatása mellett- csatolni kell:

 • Vásárlók könyvét az üzlet bejelentésekor kérjük behozni.
 • Egyéni vállalkozó esetében: vállalkozói igazolvány vagy igazolás
 • Hűtést igénylő állati eredetű termék árusítása esetén határozat a KEM KH Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági Állategészségügyi Osztálytól Tata, Új út 17. 1. emelet
 • Amennyiben a kérelem benyújtása elektronikus formában történik, az eljárás díjának befizetését igazoló dokumentumot
 • Amennyiben cég kíván szálláshelyet üzemeltetni abban az esetben aláírási címpéldány szükséges

Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás szükséges.

A kereskedőnek szükséges igazolnia az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.

A jegyző szerzi be:

 • a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot
Ügyintézés határideje és díja:

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1) bekezdés alapján a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,

 • ha a bejelentés megfelel a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;
 • ha a bejelentés nem felel meg a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

Az eljárás díja 3.000.- Ft

A jegyző a nyilvántartásba vételt követően az országos nyilvántartásba rögzíti. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A társhatóságoknak megküldi a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton, amikor a forgalmazni kívánt termék a hatóság hatáskörébe tartozik.

A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét a működési engedély iránti kérelemben, illetve a az abban bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni, mely illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Egyéb fontos tudnivalók:

Illetékesség:

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység ügyében a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatásköre Tata város   közigazgatási területére terjed ki.

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.