Működési engedélyezés

Ügyleírás:

Az alábbi termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók, amelyek forgalmazásához működési engedélyt kell kérni:

1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;

3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

7. nem veszélyes hulladék;

8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

Kérelem benyújtásának módja:

őstermelő és kistermelő esetében a kérelmet papír alapon is lehetséges benyújtani, ebben az esetben az eljárás díját illetékbélyeg formájában kell leróni.

Gazdálkodó szervezeteknek (egyes jogi személyek vállalata és egyéni vállalkozók) elektronikus formában kell benyújtani (ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL - https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses)

Lépések:

 • Bejelentkezés
 • Tata település kiválasztása
 • Ügyindítás
 • Eljárás módja kiválasztása
 • Ágazat kiválasztása (ipar-kereskedelem)
 • Ügytípus kiválasztása (üzleti tevékenység)
 • Űrlap keresés elindítása
 • Megfelelő űrlap kiválasztása (online kitöltés)
  • működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
   • Bejelentés tárgya kiválasztani
    • új bejelentés
     VAGY
    • változás bejelentése
  • működési engedély visszavonási kérelem

Az eljárás illetékét a benyújtást megelőzően a Tata Város Önkormányzat Takarékbanknál vezetett 50440016-10028643 számú számlaszámra kell elutalni.

Szükséges mellékletek/okiratok:

A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban - az eredeti bemutatása mellett - csatolni kell:

 • Vásárlók könyvét az üzlet bejelentésekor kérjük behozni.
 • Egyéni vállalkozó esetében: vállalkozói igazolvány vagy igazolás
 • Amennyiben a kérelem benyújtása elektronikus formában történik, az eljárás díjának befizetését igazoló dokumentumot
 • Amennyiben cég kíván szálláshelyet üzemeltetni abban az esetben aláírási címpéldány szükséges

Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás szükséges

A működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kereskedő igazolja az üzlet használatának jogszerűségét, haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulásának tényét.

A jegyző szerzi be:

 • a szakhatóságok hozzájárulását
 • a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot
Ügyintézés határideje és díja:

Ügyintézés határideje 25 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének
 • ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az eljárás illetékmentes.

A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét a működési engedély iránti kérelemben, illetve a az abban bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül  a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Alkalmazott jogszabályok:
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
Egyéb fontos tudnivalók: Illetékesség:
Működési engedély kiadása ügyében Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatásköre Tata város közigazgatási területére terjed ki.