A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Anyakönyvi ügyek

Születés anyakönyvezése

A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni. Az intézetben történt születést az intézet vezetője jelenti be a születést követő első munkanapon.

Intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.

 

Illetékesség: születés helye szerinti anyakönyvvezető

 

Szükséges okiratok:

 • Jegyzőkönyv születés bejelentéséről.
 • Az anya érvényes személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele)
 • személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya)
 • Szülők 30 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi kivonata.
 • Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, vagy igazolás arról, hogy nyilvántartott élettársi kapcsolatban élnek (Közjegyzőtől) amennyiben a szülők nem élnek házassági kötelékben.

Ha a születés intézeten kívül történik:

A születést a szülők 8 napon belül, ha a szülésnél orvos működött közre a születést követő első munkanapon köteles bejelenteni, a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél aki kiállítja a jegyzőkönyvet a születésről.

Mellékelni kell a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatványt és be kell mutatni a „Terhesgondozási könyvet” vagy csatolni kell a szülész-nőgyógyász által kiállított-a születés tényét megállapító igazolást.

Ügyintézés határideje és díja: - azonnal, illetékmentes

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 1952.évi IV. tv. a házasságról, a családról és a gyámságról
 • 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
 • 1993.évi LV. tv. a magyar állampolgárságról
 • 125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. végrehajtására
 • 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Halálozás anyakönyvezése

Illetékesség: Haláleset bekövetkezési helye szerint illetékes anyakönyvvezető

 

Szükséges okiratok:

 • jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről
 • halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya
 • az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány,
 • születési, házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota házas)
 • halotti anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota özvegy)
 • jogerős bírósági ítélet vagy házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota elvált)

Ügyintézés határideje és díja: azonnal, illetékmentes

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról
 • 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 34/999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról
 • 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről.

Házasságkötési szándék bejelentése

 

Illetékesség: az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették

 

Szükséges okiratok:

 • menyasszony és vőlegény együttes, személyes megjelenése, a házasulók érvényes,
 • személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló igazolványa vagy útlevele
 • a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa (lakcímkártya)
 • házasulók születési anyakönyvi kivonata
 • házasulandók családi állapot igazolása: elvált családi állapot esetén a házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet vagy eredeti házassági anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a házasság megszűnésének tényét; özvegy családi állapot estén a volt házastárs eredeti halotti anyakönyvi kivonata

Külföldi állampolgárok esetében:

 • tanúsítvány: mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló személyes adatait, lakóhelyet, családi állapotot, állampolgárságot és azt, hogy személyes joga szerint házasságkötésének törvényes akadálya nincs.
 • születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítása
 • megszűnt házasság esetén házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban, mely tartalmazza a válás tényét
 • özvegy családi állapot igazolására a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának hiteles magyar fordítása.

Figyelem: A fordítás csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Országos Fordító és Fordítás- hitelesítő Iroda, vagy a konzul fordította és hitelesítette. A külföldi okirat elfogadhatóságát vizsgálni kell a Ket. 52.§.szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség.

 

Házasságkötés hivatali helyiségen kívül:

Írásbeli kérelemre (2.200.- Ft értékű illetékbélyeggel) Az anyakönyv és az anyakönyvvezető helyszínre történő szállításáról, védelméről és visszaszállításáról a házasulandóknak kell gondoskodni.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 1952.évi IV. tv. a házasságról a családról és a gyámságról
 • 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
 • 1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Házasságkötés díjai:

A Polgármesteri Hivatal dísztermébenmunkaidő után:

 • A terem biztosítása 25.000.-Ft
 • Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díja: 50.000.-Ft

Születési név megváltoztatása

 

Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatása

Illetékesség: Kérelmező lakóhelye szerinti anyakönyvvezető készíti el, és továbbítja a kérelmet az anyakönyvi ügyekért felelős miniszterhez.
Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.

 

Szükséges okiratok:

Nagykorú kérelmező esetén:

 • Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.
 • Lakóhely igazolására szolgáló lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

Kiskorú kérelmező esetén:

 • 14. életévet betöltött gyermek megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.
 • A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

Ügyintézés határideje és díja: anyakönyvvezetőnél 30 nap - 10.000 Ft értékű illetékbélyeg

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Házassági név megváltoztatása

Házassági névviselés szabályait a családi jogi törvény tartalmazza, házasságkötéskor a felsorolt formák közül választ a férj és a feleség egyaránt.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Csjtv. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

 

Illetékesség: Eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.

 

Szükséges okiratok:

 • Kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.
 • Lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány.

Ügyintézés határideje és díja: 30 nap - 5.000.- Ft értékű illetékbélyeg

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 6/2003. (III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyek

Illetékesség: kérelem benyújtása a kérelmező lakóhelye szerinti anyakönyvvezetőnél, eljáró hatóság: BÁH Állampolgársági Igazgatóság

 

Szükséges okiratok:

Csak Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár kérheti.

 • kérelem nyomtatvány kitöltőve
 • személyazonosításra szolgáló okmány
 • születési -házassági anyakönyvi kivonatok hiteles magyar fordításban
 • megélhetés igazolása
 • lakhatás igazolása

Ügyintézés határideje:Továbbítás az Állampolgársági Igazgatósághoz 5 napon belül.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1993.évi LV. tv.
 • 125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. végrehajtására

Hazai anyakönyvezés:

Minden magyar állampolgárnak kötelessége a külföldön történ anyakönyvi eseményét (születés, házasságkötés, haláleset) hazailag anyakönyveztetni.

 

Illetékesség: Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvi Osztály, kérelem benyújtása a lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél, vagy az esemény helye szerinti konzulnál.

Továbbítás határideje 5 munkanap.


Születés hazai anyakönyvezése:

 

Szükséges iratok:

 • Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban
 • szülők születési anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ha a szülők nem házasok
 • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányok

Házasságkötés hazai anyakönyvezése:

 

Szükséges iratok:

 • Házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban
 • Házastársak születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordításban
 • Házastársak házasságkötés előtti családi állapotának igazolása
 • Megállapodás a házassági névviselésről, valamint a születendő gyermekek családi nevéről
 • Személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányok

Haláleset hazai anyakönyvezése:

 

Szükséges okiratok:

 • Halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban
 • Az elhunyt személyazonosságát igazoló okmányai
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • Az elhunyt családi állapotának igazolása

Anyakönyvi okiratok kiállítása

Illetékesség: az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezető

 

Szükséges okiratok:

Személyes kérelemre az átvevő személyazonosítására szolgáló okmány, a kivonat kiállítása azonnal

 

Ügyintézés határideje és díja: Írásbeli kérelemre 8 munkanap - illetékmentes: személyazonosító igazolvány készítéséhez, nyugdíj ügyintézéshez, családi pótlék ügyintézéshez, iskolai beíratáshoz, örökbefogadáshoz. Minden egyéb esetben 2.000.- Ft értékű illetékbélyeggel lehet kérni.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1982. évi 17 tvr. az anyakönyvekről, az házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 6/2003.(III.7.) BM. Rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről