Kutak fennmaradásának engedélyezése - 2018

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

 

A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízi létesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31- ig fennmaradási engedélyt kér.

I )  A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, amely

 - nem érint karszt- vagy rétegvizet,

- 500 m3/év víz igénybevétel alatti,

- a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,

- magánszemély a kérelmező,

- a kút háztartási igények (pl. locsolás) és / vagy házi ivóvízigény kielégítését szolgálja,

- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

A  gazdasági célú vízigény fogalma

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele - a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése, a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

A vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:

- A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó, a II. pont szerinti műszaki adatokat tartalmazó kérelem benyújtása

 - A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31. § (2) b) pontja alapján az eljárás mentes az igazgatási szogáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

- Az engedélyezési eljárás műszaki dokumentációja letölthető a www.tata.hu oldalról.

A kérelmet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére kell benyújtani írásban.

Az eljárásról további információ kérhető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és- üzemeltetési Irodáján Szabó István ügyintézőtől a 06-34-588-658-as telefonszámon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben Tata, Kossuth tér 1. szám alatt a 2. emelt 202. irodában

 

II.    A helyi ( jegyzői) vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma a 41/2017. (XII. 29.)  BM rendelet alapján

1.    Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.

2.    A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).

3.    A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf),

4.    A vízhasználat célja: háztartási vízigény ( pl. locsolás), házi ivóvízigény.

5.    Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.

6.    A kút műszaki adatai:

6.1.    talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);

6.2.    csak fúrt kút esetében:

    6.2.1.    iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,

    6.2.2.    csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,

6.2.3.    szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,

6.2.4.    csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).

6.3.    A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.

6.4.    A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.

6.5.    A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.

6.6.    A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.

6.7.    Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

6.8.    Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

 ( OKJ szerint vízkútfúró szakképesítés, vagy kút kivitelezési  szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettség )  

  1. Nyilatkozat,  hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet

(aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási  engedély kérelem esetében a  6.8 pontban megjelölt szakember.)