A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Jelentkezés óvodai felvételre

Értesítjük a kedves szülőket, hogy Tata város óvodáiban 2018. április 23-tól  április 26-ig, 8.00-16.00 óráig lehet óvodai felvételre jelentkezni. Jelentkezési lapot az óvodákban kérhetnek és adhatnak be a szülők.
 

Az óvodai körzetek jegyzéke, valamint a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek felvételét biztosító óvodák adatai megtalálhatók a csatolt mellékletben, valamint a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2018. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti.

A beíratáshoz szükséges:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a szülő személyi igazolványa, lakcímét igazoló hatósági igazolás
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolás vagy személyi lap
  • a gyermek TAJ kártyája
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.

A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt.

A felvételről 2018. május 16-ig kapnak értesítést a szülők. Az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.